Share/Save/Bookmark

Ny forskrift - bilførers rettigheter og plikter Ny forskrift - bilførers rettigheter og plikter

  13.12.2016 Kl.11:50

Parkeringsforskriften

1. januar 2017 trår ny parkeringsforskrift i kraft: "Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer." Noen målsettinger i ny forskrift er likere vilkår, mer forutsigbarhet og likere utøvelse av parkeringsvirksomhet. Tidligere har privat parkeringsdrift vært regulert i en "standardavtale for privat parkeringsdrift," mens kommunal parkeringsvirksomhet har vært regulert i forskrift. Fra 1. januar vil deler av kommunal virksomhet være regulert sammen med privat parkering i egen forskrift. Ny forskrift inneholder regler for bl.a. førers plikter, størrelse på sanksjoner og klagemuligheter. Husk at gebyrtilfeller (parkering på fortau, for nære kryss, i strid parkeringsforbud/skilt 372 m.m.) reguleres i egen forskrift fra 1. januar 2017; forskrift om offentlig parkeringsgebyr. Sanksjonens størrelse blir kr 900. 

Førers plikter
1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting (§ 24, 1.ledd).  
2. På avgiftsplasser må b
etaling skje umiddelbart etter parkering (§ 31, 2.ledd.) Billett må plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt synlig sted (§ 31, 2. ledd). 
3. Ved bruk av parkeringstillatelse for forflytningshemmede, må tillatelsen plasseres som nevnt i pkt. 2. 
 

Sanksjoner ved brudd på førers plikter
Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr 600. For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er kontrollsanksjonen kr 900. Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten. 

Klage

Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen 3 uker fra ilagt dato (§ 44). Mer informasjon og klageskjema finnes på   www.skedsmo-parkering.no

Skedsmo parkering AS, Storgt. 16, 2000 LILLESTRØM, Telefon: 63 80 99 90. Org.nr.: 986 304 185.


Vis alle nyheter